SmartBroni teenuse kasutustingimused

Mõisted

Käesolevas Lepingus kasutatud suure algustähega algavatel terminitel on järgnevad tähendused:

“Leping” – käesolevad teenusetingimused, liitumisvormi tingimused ja mis tahes muud Teenusega seotud tingimused, millega Klient Teenusepakkuja ajendusel võib nõustuda.

“Teenusepakkuja” – SmartBron OÜ, asukohaga Tallinn ja registrikoodiga 12419224.

„Klient“ – iga isik või üksus, kellele Teenust osutatakse.

“Lõppkasutaja” – iga füüsiline isik, kellele Klient annab loa või tagab juurdepääsu Teenuse kasutamiseks.

„Osapool“ – üldine termin, mis tähistab nii Klienti kui Teenusepakkujat.

„Teenus“ – võrgupõhine tarkvara teenus (SaaS), millele on tagatud ligipääs käesoleva veebilehe kaudu ja klienditugi.

„Liitumisvorm“ – võrgus saadaolev vorm, mille kaudu Klient saab liituda Teenuse kasutajaks.

„Registreerimisandmed“ – informatsioon, mille Klient edastab Teenusega liitumisel, sealhulgas Kliendi täisnimi või ärinimi, registreerimise/äriühingu/faili/ettevõtte või isikukood (või selle ekvivalent), alaline elukoht, aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja mis tahes sarnane informatsioon, mida Teenusepakkuja võib mõistlikkuse piires Kliendilt nõuda.

„Kasutajakonto“ – Teenusepakkuja majutatud või administreeritud konto, mida pakutakse Kliendile Teenuse kaudu eesmärgiga võimaldada Kliendile Teenuse kasutamine.

„Tarkvara“ – Teenuses sisalduvad tarkvara rakendused, mis on käesoleval kodulehel kirjeldatud tunnustega, sealhulgas sellised muudatused ja asendused, mille Teenusepakkuja võib oma äranägemise järgi aeg-ajalt rakendada.

„Intellektuaalne omand“ – kõik olemasolevad ja tulevased kaubamärgid, teenusemärgid, domeeninimed ja ärinimed, kõik õigused, mis on seotud leiutiste, disaini, andmebaaside ja ärisaladuse alla kuuluva informatsiooniga (sealhulgas ja ilma piiranguteta mis tahes äriteave ja oskusteave), autoriõigused, isiklikud õigused ja kõik muud varad ja hüved, mida tavaliselt loetakse intellektuaalse omandi alla kuuluvaks, hoolimata sellest, kas need on registreeritud või mitte.

1 Leping ja litsents

1.1 Käesolev Leping hakkab Osapoolte vahel kehtima hetkest, mil Klient on kas Teenusega liitunud, saanud Kasutajakonto või alustanud Teenuse kasutamisega, sõltuvalt sellest, milline tegevus leiab aset esmajärjekorras. Leping on sõlmitud tähtajatult ja mõlemal Osapoolel on õigus Leping käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel lõpetada.

1.2 Tuginedes Kliendi Registreerimisandmetele ja käesolevas dokumendis sätestatud tingimustele, tagab Teenusepakkuja Kliendile ning Klient nõustub piiratud mittevõõrandatava lihtlitsentsiga kasutamaks käesolevat Tarkvara.

1.3 Tarkvara tohib kasutada ainult Teenuse kasutamiseks ettenähtud otstarbel ning perioodil, mil Leping on Osapoolte vahel kehtiv. Klient nõustub, et ta ei oma õigust pääseda Tarkvarale ligi lähtekoodiga või lahtimurtud koodiga. 

2 Teenus

2.1 Teenusepakkuja tagab Lepingu vältel äriliselt mõistlike jõupingutustega Kliendile Teenuse toimise.

2.2 Klient nõustub, et (i) Teenus ei ole kavandatud vastama tema individuaalsetele nõuetele; (ii) Teenuses võib aeg-ajalt esineda tehnilisi või muid probleeme ja teenus ei pruugi tingimata katkematult või ilma vigadeta töötada; (iii) Teenus ei ole rikkekindel ja ei ole mõeldud kasutamiseks ohtlikku laadi tegevusteks, nagu (näiteks) „peamiste ohuallikatega“ seotud tegevused, liiklusjuhtimine või elutagamissüsteemid, ohtlike ainete käitlemiseks või muudeks tegevusteks, mille puhul Teenuse rike võib viia surma, kehavigastuse või keskkonna kahjuni.

2.3 Teenusepakkuja on kohustunud tagama suurepärast kasutajatuge ning püüab vastata enamikele klienditoe küsimustele mõne tunni jooksul. Sealjuures Teenusepakkuja ei taga kindlat aega, mille jooksul tuge antakse.

2.4 Klient valib ja kasutab Teenust omal vastutusel ning Klient ja Lõppkasutaja vastutavad informatsiooni, programmide või muude objektidega kokkupuutumise, alla- ja üleslaadimise, ülekandmise ja omamise eest, milleni nad Teenuse kaudu või tõttu jõuavad.

2.5 Teenusepakkuja ei ole kohustatud täiendama, muutma või asendama mis tahes Teenuse osa või jätkama selle arendamisega või andma välja uusi versioone.

3 Tasumine

3.1 Klient kinnitab, et Teenusega liitumisel nõustub ta nende tasude, hindade ja arveldusperioodidega nagu on (i) liitumise ajal kodulehel kirjeldatud (ii) aeg-ajalt vastavalt Lepingu tingimustele ajakohastatud.

3.2 Kui liitumise ajal ei ole teisiti kokku lepitud, siis on Kliendi arveldusperiood 30 päeva, alates vahetult tasuta prooviperioodi lõpule järgnenud päeval.

3.3 Teenusepakkuja võib täiendada või muul moel muuta Teenust lisatasude eest ja võib 30 päeva etteteatamise ajaga muuta Kliendi Teenusele kohaldatavaid tasusid, hindasid ja arveldusperioodi. Juhul kui Klient ei nõustu vastavate muudatustega, jääb talle õigus vastava Teenuse kasutamisest loobuda.

3.4 Teenuse eest tasutakse enne iga arveldusperioodi eest tagantjärele ette ning makse teostatakse Teenusepakkuja poolt esitatud arve alusel. Klient nõustub, et hilinenud makse võib tingida Teenuse peatamise või Lepingu lõpetamise.

3.5 Kõik tasud ja hinnad on ilma käibemaksu, müügimaksu ja muude koormisteta. Klient vastutab ainuisiklikult kõikide maksude ja muude koormiste eest, mida võidakse Teenuse ostmisel või kasutamisel kohaldada. 

4 Kliendi kohustused

4.1 Klient peab olema isik (kas füüsiline või juriidiline) või õigusvõimeline üksus.

4.2 Kõik Kliendi edastatud Registreerimisandmed peavad olema tõesed, täpsed, ajakohased ning Klient nõustub koheselt parandama mis tahes Registreerimisandmeid, mis vananevad või muutuvad ebakorrektseteks. Teenusepakkuja võib, kuid ei ole kohustatud kontrollima Kliendi Registreerimisandmeid ja võib toetuda neile andmetele ilma neid kontrollimata.

4.3 Klient peab lähtuma kõikidest seadustest, määrustest ja korraldustest, mis on Kliendile Teenuse kasutamisel kohaldatavad.

4.4 Klient kinnitab ja tagab Teenusepakkujale, tema huvisid silmas pidades, et Klient omab õigust kogu informatsioonile (sealhulgas tekst, pildid, audiovisuaalne materjal ja muu sisu), mida ta Teenuse kaudu üles laadib, edastab või hoiustab.

4.5 Klient tagab, et ta ise ja et tema Lõppkasutajad ei kasuta Teenust pealesunnitud teabe edastamiseks või kahjulike koodide, pahavara või ebaseadusliku sisuga materjalide üleslaadimiseks, edastamiseks, saatmiseks, jooksutamiseks või ladustamiseks.

4.6 Mis tahes Kliendi materjal, mis läheb vastuollu käesoleva Lepingu sätetega, võidakse eemaldada, keelata ja/või hävitada Teenusepakkuja poolt nende äranägemise järgi ilma hoiatuse või etteteatamisega.

4.7 Iga isik, kes liitub Kliendi eest Teenusega või esindab Klienti muul moel Lepinguga liitumisel, tagab isiklikult Teenusepakkujale, et ta on volitatud Klienti esindama ja et Kliendiga sõlmitud Leping on siduv.

5 Kasutajakonto

5.1 Klient on ainuisikuliselt ja täielikult vastutav tema Kasutajakontoga teostatud toimingute eest ning peab viivitamatult Teenusepakkujat teavitama oma Kasutajakonto turvalisuse rikkumisest või loata kasutamisest.

5.2 Osapooled nõustuvad, et seoses Kliendi kasutajanime ja parooliga vastutab Klient (i) oma kasutajanime ja parooli salajas hoidmise eest, (ii) mis tahes ja kõigi tegevuste eest, mida viivad läbi isikud, kellele Klient annab ligipääsu või kes muul moel kasutavad tema kasutajanime ja parooli ja (iii) mis tahes ja kõigi kasutajanime ja parooli kasutamise või kuritarvitamise tagajärgede eest.

5.3 Teenusepakkuja ei vastuta mis tahes kaotuse, kahju või muu tagajärje eest, mille on põhjustanud Kliendi Kasutajakonto kasutajanime ja parooli kasutamine kõrvalise isiku poolt.

6 Garantiist loobumine

6.1 Kõikidest tingimustest, kinnitustest ja garantiidest, mida ei ole käesolevas Lepingus sätestatud (sealjuures ja ilma piiranguteta turustatavus, kindlaks otstarbeks sobilikkus, riive puudumine ja tingimused, mis võivad tekkida kaubandusliku tegevuse või kasutuse tõttu), võib Teenusepakkuja täielikus ulatuses keelduda.

6.2 Teenusepakkuja ei anna mingit garantiid, et (i) Teenus vastab Kliendi ja Lõppkasutaja vajadustele või ootustele, (ii) Teenusele ligipääs ja Teenuse kasutamine on häirimatu, õigeaegne, turvaline või veatu, (iii) mis tahes Teenuse viga parandatakse, (iv) Teenus või mis tahes Teenusele ligipääsemise viis on vaba pahavarast või muudest kahjulikest komponentidest; või (v) seoses mis tahes kolmanda osapoole tarkvara, sisu, materjali, informatsiooni, keskkonna või muu kolmanda osapoole ressursi või teenuse osas, mida Klient või Lõppkasutaja võivad omandada, kasutada, millele ligi pääseda või millega kokku puutuda.

6.3 Iga Osapool kinnitab, et teine Osapool on sõlminud Lepingu toetudes eelmainitud lahtiütlemistele ja et eelmainitud lahtiütlemised on peamiseks aluseks Osapoolte vaheliste vaidluste lahendamisel.

7 Vastutuse piiramine

7.1 Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi, ühegi Lõppkasutaja ega ühegi isiku, kes esitab pretensiooni Kliendi või Lõppkasutaja kaudu, mis tahes kaotuse, kahjustuse, kulu või muu tagajärje eest, mis on tingitud (i) Teenuse kasutamisest või selle puudulikkusest, (ii) Teenuse omadustest, (iii) vajadusest Teenuse jaoks hankida või Teenuse jaoks hangitud asendavatest toodetest või teenustest või mis tahes muu toode, teenus või muu hüve, mida on Teenuse kaudu saadud, omatud, omandatud või muul moel kasutatud, (iv) mis tahes Teenusest või selle kaudu saadud sõnumist või muust kommunikatsioonist või sõlmitud tehingust, (v) autoriseerimata juurdepääsust või tehtud muudatustest Kliendi ja tema Lõppkasutajate ülekannetele või andmetele, (vi) sellise isiku väidetest või käitumisest, kes omab Teenusele ligipääsu, (vii) mis tahes muust Teenusega seotud asjaolust;

hoolimata sellest, kas neid kahjusid on kannatatud otseselt või kaudselt või need leiavad aset vahetult või tegevusest tulenevalt, ja kas need tekivad lepingu alusel, lepinguväliselt või muul viisil;

tagades sealjuures, et see punkt ei välista nõudeid Kliendi otsese rahalise kahju korral, kui selle on põhjustanud Teenusepakkuja tahtlik või äärmiselt hooletu Lepingu rikkumine, ja et Teenusepakkuja vastutus, kas lepingu alusel või lepingu väliselt või muul moel, ei ületa mitte mingil juhul tasu, mis on võrdväärne summaga, mille Klient on tasunud Teenusepakkujale viimase kaheteistkümne kuu jooksul, alustades vahetult rikkumisele eelnenud kuust.

7.2 Mis tahes kaebusega, mis Kliendil võib seoses käesoleva Lepinguga tekkida, tuleb asjakohastesse instantsidesse pöörduda ühe aasta jooksul alates kaebuse tekkimise hetkest, vastasel korral on see jäädavalt aegunud.

8 Andmekaitse

8.1 Klient nõustub, et Teenusepakkuja võib koguda Kliendi ja Lõppkasutajate kohta informatsiooni (i) Kliendi liitumisel Lepinguga (informatsioon, mis on sisestatud Liitumisvormi); (ii) kui nad külastavad Teenusepakkuja kodulehte (sessiooni informatsioon, Teenusepakkuja kodulehe sirvimise ajalugu, IP-aadress, teatud tarkvara ja riistvara atribuudid) või täidavad Teenuse kaudu ankeete (selle käigus edastatud informatsioon); (iii) kui nad sisenevad või kasutavad Teenust (ligipääsu kasutamise asukoht, viis, eesmärk ja kestvus); ja (iv) või kui nad muul moel annavad teadlikult Teenusepakkujale informatsiooni (andmesubjektide avaldatud informatsioon). Teenusepakkuja kodulehe külastamise käigus võidakse külastaja seadmele salvestada „küpsiseid“.

8.2 Klient nõustub ja tagab Teenusepakkujale, et Lõppkasutajad nõustuvad, (i) nende isiklike andmete töötlemisega (lähtudes kehtivast andmekaitseseadusest) Teenusepakkuja poolt eesmärgiga täita Lepingus sätestatud kohustusi ja vajaduse korral jõustada oma lepingujärgseid õigusi; (ii) et nende isiklike andmeid võidakse töödelda nii nende asukohas kui ka väljaspool; (iii) et Teenusepakkuja ei avalda nende isiklike andmeid mis tahes kolmandale osapoolele, kui see ei ole seaduse või käesoleva Lepingu täitmisega vastuolus.

8.3 Teenusepakkuja tagab Kliendile, et isiklike andmete turvaliseks töötlemiseks rakendatakse äriliselt mõistlike meetmeid.

8.4 Teenusepakkuja ei ole kohustatud jälgima või omama ligipääsu kliendikontodele, kuid ta võib seda teha juhul, kui selleks on piisavalt põhjust (anda kliendituge või näiteks eesmärgiga ennetada illegaalset või kahjulikku tegevust).

8.5 Kui Lõppkasutaja liitub Teenusega, siis ta ühineb Teenusepakkuja uudiskirjaga jaTeenusepakkuja võib kasutada nende isiklikke andmeid eesmärgiga saata neile informatsiooni toodete, teenuste, reklaami ja ürituste kohta, mis Teenusepakkuja arvamuse kohaselt võiks neile huvi pakkuda. Iga taolise liitumise saab soovi korral tühistada.

9 Intellektuaalne omand ja varalised õigused

9.1 Klient on teadlik, et kogu Teenusega seotud Intellektuaalne omand kuulub Teenusepakkujale. Klient ei omanda mingit õigust, voli või huvi eelpool nimetatud Intellektuaalse omandi üle või üldiselt Teenuse üle, välja arvatud piiratud kasutusõigus, mis on selgesõnaliselt käesolevas Lepingus sätestatud. Mis tahes muud õigused, mis ei ole siinkohal selgesõnaliselt sätestatud, loetakse kehtetuks.

9.2 Teenusepakkuja suhtub lugupidavalt teiste Intellektuaalsesse omandisse ning võib asjakohastel põhjustel ning oma äranägemisel blokeerida või lõpetada sellise Kasutajakonto kasutamine, mis rikub teiste õigusi.

10 Lepingu muutmine, peatamine ja lõpetamine

10.1 Teenusepakkuja võib muuta Teenust või mis tahes Lepingu osa igal ajal oma äranägemise järgi ning on kohustatud taolistest muudatusest Klienti teavitama, kui Klient logib sisse oma Kasutajakontoga. Juhul, kui Klient nende muudatustega ei nõustu, on tal õigus Teenuse kasutamine peatada. Vastasel korral jõustuvad taolised muudatused Kliendi jaoks eelmainitud teavituse kaudu.

10.2 Teenusepakkujal on õigus katkestada kõik või mis tahes osa Teenusest, teatades sellest 30 päeva ette.

10.3 Teenusepakkujal on õigus koheselt peatada kas osaliselt või tervenisti käesolevas Lepingus kirjeldatud teenuse pakkumine kui kohtu määrus, võimuesindajate otsus või pädev reguleeriv asutus nõuab ajutiselt või lõplikult siinkirjeldatud kohustuste täitmise peatamist.

10.4 Iga Osapool võib tühistada Lepingu igal ajal, teavitades teist Osapoolt sellest 30 päeva ette.

10.5 Kui Leping on katkestatud teise Osapoole olulise rikkumise tõttu, ei pea Lepingu lõpetamiseks sellest ette teatama (st Leping tühistatakse koheselt).

10.6 Lepingu oluliseks rikkumiseks loetakse (muuhulgas) seda, kui: (i) Osapool rikub mis tahes siinkirjeldatud kohustust ja tal ei õnnestu seda rikkumist lõpetada või heastada kahe nädala jooksul pärast seda, kui teine Osapool on teinud selleks ettekirjutuse, kirjeldades rikkumist ning nõudes selle lõpetamist või heastamist; (ii) kui Osapool rikub pidevalt mis tahes siinkirjeldatud kohustust ja seda rikkumist ei ole võimalik heastada; (iii) kui ühe Osapoole rikkumine jätab teise Osapoole ilma kogu hüvest või olulisest osast hüvest, millele Osapoolel oli käesolevaga õigus.

10.7 Mis tahes Lepingu katkestamine ei tohi piirata Osapoolte õigusi ja heastamise vahendeid, mis on seoses katkestamisega lisandunud.

10.8 Klient teadvustab ja nõustub, et iga Lepingu lõpetamise korral (i) lõppevad kõik õigused, mis Kliendile siinkohal on tagatud; (ii) Klient peatab kõik Lepinguga volitatud tegevused; (iii) peab Klient koheselt tasuma kõik summad, mis kuuluvad käesolevaga Teenusepakkujale; (iv) Klient ei saa mingit tagastust või asendust arveldusperioodil kasutamata jäänud aja eest, ühegi litsentsi või liitumistasu eest, mis tahes sisu või andmete eest, mis on seotud tema kontoga, või mis tahes muu eest.

11 Vääramatud jõud

11.1 Ükski Osapool ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest olukordades, mis ei ole tema kontrolli all, sealhulgas näiteks loodusõnnetus, valitsuse tegevus, sõda, rahutused, terrorirünnakud, streigid, interneti teenusepakkuja tõrge või mis tahes muu olukord, mis kvalifitseerub vääramatu jõu alla. Ükski neist loetletud põhjustest aga ei vabasta Osapoolt maksekohustusest.

12 Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

12.1 Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel.

12.2 Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Vabariigi Kohtus. 

12.3 Lepinguga nõustudes nõustub Klient ka Teenusepakkuja privaatsuspoliitikaga, mida loetakse lahutamatuks teenusetingimuste osaks.